90 dagen gratis retourneren Meer informatie

Voor 22:00 uur besteld, vandaag verzonden! Kom meer te weten

Gratis online zaaikalender - Leer meer

{$t.title}

{$t.subtitle}

Wat ontbreekt er in de kalender?

Laat ons weten wat er ontbreekt en wij gaan er meteen mee aan de slag!

Wij gebruiken jouw e-mailadres nergens voor en deze wordt automatisch verwijderd . Helaas mogen wij geen contactformulier gebruiken zonder e-mailadres.

X

The sowing calendar

It's not every day you come across a search bar in which you can find everything you need to know to start growing (an ever-expanding list) of all vegetables and flowers. So how does it work, what to look for and how to use it to your advantage?

Important note: Gardening is a flexible trade, there are many roads that lead to the same results. We have tried to share our knowledge and growth recommendations, if you do it differently, please do!

How to start:

All you need to do is search for what you would like to grow in the search bar, press enter and the results will be shown! Next to that you can also get a random suggestion by pressing "try something new".

What can you sow right now?

Curious to know what you can sow today? Press the "What can I sow today?" button and click the vegetable you want to grow.

What am I looking at?

I know what you are thinking, that's great, but how do you read what you see? Let me explain everything!

Germination Temperature Icon

Germination temp.

21˚C / 27˚C / 35˚C

Here you will find information about the minimum, optimum and maximum germination temperatures. Displayed accordingly.

min°C / opt°C / max°C

Transplant Time Icon

Transplant time

2-3 months

How long does it take for your seedling to be ready to transplant? As it can depend on quite a lot of variables e.g. temperature, moisture and soil, we display a range.

Please note we don't display germination times since we prefer transplant time.

Seed to Harvest Icon

Seed to harvest

110-130 days

The time it takes from planting a seed to you enjoying the fruits of your labor (pun intended). As with transplant and germination times, a lot can vary, so we display a range.

Spacing Icon

Spacing

40 – 50cm

How far should your plants be apart from eachother? The plant spacing is displayed in either two way.

15 - 20cm; meaning 15 to 20cm in all directions.

5 x 30cm; meaning 5cm between plants and 30cm between rows.

Position Icon

Position

Full sun (greenhouse)

Where do you leave your plants? We try to keep it simple by using terms like full sun, half sun or shade. But what does that mean? Full sun is a minimum of 6 hours of direct sunlight; Partial shade requires about 3 to 6 hours; shade will be okay with less than 3 hours of sunlight.

Hardiness Icon

Hardiness

Not hardy 10°C

The minimal temperature your plant can handle. Is the hardy, or not hardy at all? We try to include the minimum temperature it can handle when we have it.

Of course, you can protect plants with fleece so they can still survive below their hardy temperatures.

The timeline

To give you a quick overview of the sowing, transplanting and harvesting dates for each plant, we've made the timeline. Please note; the timeline is based on a dutch climate. Zone 8a/8b.

If you are growing in a different zone, you may need to adjust the dates to work for you.

If you want to know the earliest date you can start, please look at the general information of all plants where you will find the number of weeks before the last frost date you can start.

To explain the chart, each month is shown by its number; 1 = January, 2 = February, 3 = March, etc.

The light green color represents the time of sowing indoors, a warm greenhouse or heated propagator.
The green color represents the time of sowing outdoors ( when outdoors is shown, indoors is usually also possible)
The darker yellow color represents time to transplant them undercover (in a greenhouse or underneath fleece)
The yellow color represents the time you can transplant them outside
The red color represents the time of harvesting

---------  The line seperates the first sowing to the second sowing (like winter sowings)

Please note; the timeline only shows a general overview, the text or blog holds key information about where to start e.g. indoors or outdoors and also things like the hardiness!

X

De zaai kalender

Het is niet elke dag dat je een zoekbalk tegenkomt waarin je alles kunt vinden wat je moet weten om te beginnen met het kweken (een steeds groeiende lijst) van alle groenten en bloemen. Hoe werkt het, waar moet je op letten en hoe gebruik je het in je voordeel?

Belangrijke opmerking: Tuinieren is een flexibel beroep, er zijn veel wegen die naar hetzelfde resultaat leiden. We hebben geprobeerd onze kennis en groeiaanbevelingen te delen, als je het anders doet, doe dat dan alsjeblieft!

Hoe te beginnen:

Alles wat je hoeft te doen is zoeken naar wat je wilt laten groeien in de zoekbalk, druk op enter en de resultaten worden getoond! Daarnaast kun je ook een willekeurige suggestie krijgen door op "probeer iets nieuws" te drukken.

Wat kun je nu zaaien?

Nieuwsgierig om te weten wat je vandaag kunt zaaien? Druk op de knop "Wat kan ik vandaag zaaien?" en klik op de groente die je wilt kweken.

Waar kijk ik naar?

Ik weet wat je denkt, dat is geweldig, maar hoe lees je wat je ziet? Laat me alles uitleggen!

Icon van kiemingstemperatuur

Kiemingstemperatuur

21˚C / 27˚C / 35˚C

Hier vind je informatie over de minimale, optimale en maximale kiemingstemperaturen. Overeenkomstig weergegeven.

min°C / opt°C / max°C

Transplantatie Tijd Icon

Transplantatietijd

2-3 maanden

Hoe lang duurt het voordat je zaailing klaar is om te verplanten? Dit kan afhangen van heel wat variabelen zoals temperatuur, vochtigheid en bodem, daarom tonen we een bereik.

Let op: we tonen geen kiemtijden aangezien we de voorkeur geven aan transplantatietijd.

Van zaad tot oogst Icon

Van zaad tot oogst

110-130 dagen

De tijd die het kost van het planten van een zaadje tot je geniet van de vruchten van je arbeid (woordspeling bedoeld). Net als met transplantatie- en kiemtijden, kan er veel variëren, dus tonen we een bereik.

Plantafstand Icon

Plantafstand

40 – 50cm

Hoe ver moeten je planten uit elkaar staan? De plantafstand wordt op twee manieren weergegeven.

15 - 20cm; wat betekent 15 tot 20cm in alle richtingen.

5 x 30cm; wat betekent 5cm tussen de planten en 30cm tussen de rijen.

Positie Icon

Positie

Volle zon (kas)

Waar laat je je planten? We proberen het eenvoudig te houden door termen als volle zon, halfzon of schaduw te gebruiken. Maar wat betekent dat? Volle zon is een minimum van 6 uur direct zonlicht; halfschaduw heeft ongeveer 3 tot 6 uur nodig; schaduw zal oké zijn met minder dan 3 uur zonlicht.

Winterhardheid Icon

Winterhardheid

Niet winterhard 10°C

De minimale temperatuur die je plant kan verdragen. Is de plant winterhard, of helemaal niet? We proberen de minimale temperatuur die het kan verdragen op te nemen wanneer we deze hebben.

Natuurlijk kun je planten beschermen met vlies zodat ze nog steeds kunnen overleven onder hun winterharde temperaturen.

De tijdlijn

Om je een snel overzicht te geven van de zaai-, verplant- en oogstdatums voor elke plant, hebben we de tijdlijn gemaakt. Let op; de tijdlijn is gebaseerd op een Nederlands klimaat. Zone 8a/8b.

Als je in een andere zone kweekt, moet je mogelijk de datums aanpassen zodat ze voor jou werken.

Als je de vroegste datum wilt weten waarop je kunt beginnen, kijk dan bij de algemene informatie van alle planten waar je het aantal weken voor de laatste vorstdatum vindt dat je kunt beginnen.

Om de grafiek uit te leggen, wordt elke maand weergegeven door zijn nummer; 1 = januari, 2 = februari, 3 = maart, enz.

De lichtgroene kleur vertegenwoordigt de tijd van zaaien binnenshuis, in een warme kas of verwarmde propagator.
De groene kleur vertegenwoordigt de tijd van zaaien in de buitenlucht (wanneer buiten wordt getoond, is binnen meestal ook mogelijk)
De donkergele kleur vertegenwoordigt de tijd om ze onder dekking te verplanten (in een kas of onder vlies)
De gele kleur vertegenwoordigt de tijd waarop je ze buiten kunt verplanten
De rode kleur vertegenwoordigt de tijd van oogsten

---------  De lijn scheidt de eerste zaai van de tweede zaai (zoals winterzaaien).

Let op; de tijdlijn toont slechts een algemeen overzicht, de tekst of blog bevat belangrijke informatie over waar te beginnen, bijvoorbeeld binnenshuis of buiten en ook zaken als de winterhardheid!

X

Der Aussaatkalender

Es ist nicht jeden Tag, dass man auf eine Suchleiste stößt, in der man alles finden kann, was man wissen muss, um mit dem Anbau (einer ständig wachsenden Liste) aller Gemüse- und Blumensorten zu beginnen. Wie funktioniert es, worauf sollte man achten und wie nutzt man es zu seinem Vorteil?

Wichtiger Hinweis: Gärtnern ist ein flexibles Handwerk, es gibt viele Wege, die zum selben Ergebnis führen. Wir haben versucht, unser Wissen und unsere Wachstumsempfehlungen zu teilen, wenn Sie es anders machen, tun Sie es bitte!

Wie fängt man an:

Alles, was Sie tun müssen, ist in der Suchleiste nach dem zu suchen, was Sie anbauen möchten, drücken Sie die Eingabetaste und die Ergebnisse werden angezeigt! Darüber hinaus können Sie auch einen zufälligen Vorschlag erhalten, indem Sie auf "etwas Neues ausprobieren" drücken.

Was können Sie jetzt aussäen?

Neugierig, was Sie heute aussäen können? Drücken Sie die Schaltfläche "Was kann ich heute aussäen?" und klicken Sie auf das Gemüse, das Sie anbauen möchten.

Was sehe ich?

Ich weiß, was Sie denken, das ist großartig, aber wie liest man, was man sieht? Lassen Sie mich alles erklären!

Keimtemperatur-Icon

Keimtemperatur

21˚C / 27˚C / 35˚C

Hier finden Sie Informationen über die minimale, optimale und maximale Keimtemperaturen. Entsprechend angezeigt.

min°C / opt°C / max°C

Transplantationszeit-Icon

Transplantationszeit

2-3 Monate

Wie lange dauert es, bis Ihr Sämling bereit zum Umpflanzen ist? Da dies von vielen Variablen abhängt, z. B. Temperatur, Feuchtigkeit und Boden, zeigen wir einen Bereich an.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Keimzeiten anzeigen, da wir die Transplantationszeit bevorzugen.

Von Saat bis Ernte-Icon

Von Saat bis Ernte

110-130 Tage

Die Zeit, die es von der Aussaat eines Samens bis zum Genießen der Früchte Ihrer Arbeit dauert (Wortspiel beabsichtigt). Wie bei Umpflanz- und Keimzeiten kann vieles variieren, daher zeigen wir einen Bereich an.

Pflanzenabstands-Icon

Pflanzenabstand

40 – 50cm

Wie weit sollten Ihre Pflanzen voneinander entfernt sein? Der Pflanzenabstand wird auf zwei Arten angezeigt.

15 - 20cm; bedeutet 15 bis 20cm in alle Richtungen.

5 x 30cm; bedeutet 5cm zwischen den Pflanzen und 30cm zwischen den Reihen.

Standort-Icon

Standort

Vollsonne (Gewächshaus)

Wo lassen Sie Ihre Pflanzen? Wir versuchen, es einfach zu halten, indem wir Begriffe wie Vollsonne, Halbsonne oder Schatten verwenden. Aber was bedeutet das? Vollsonne bedeutet ein Minimum von 6 Stunden direktem Sonnenlicht; Halbschatten benötigt etwa 3 bis 6 Stunden; Schatten kommt mit weniger als 3 Stunden Sonnenlicht aus.

Frosthärte-Icon

Frosthärte

Nicht frosthart 10°C

Die minimale Temperatur, die Ihre Pflanze vertragen kann. Ist die Pflanze frosthart oder überhaupt nicht? Wir versuchen, die minimale Temperatur, die sie vertragen kann, aufzunehmen, wenn wir sie haben.

Natürlich können Sie Pflanzen mit Vlies schützen, damit sie auch unterhalb ihrer Frosthärte überleben können.

Die Zeitlinie

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die Aussaat-, Umpflanz- und Erntezeiten jeder Pflanze zu geben, haben wir die Zeitlinie erstellt. Bitte beachten Sie; die Zeitlinie basiert auf einem deutschen Klima. Zone 8a/8b.

Wenn Sie in einer anderen Zone anbauen, müssen Sie möglicherweise die Daten anpassen, damit sie für Sie funktionieren.

Wenn Sie das früheste Datum wissen möchten, an dem Sie beginnen können, schauen Sie bitte in die allgemeinen Informationen aller Pflanzen, dort finden Sie die Anzahl der Wochen vor dem letzten Frosttermin, an dem Sie beginnen können.

Um das Diagramm zu erklären, wird jeder Monat durch seine Nummer dargestellt; 1 = Januar, 2 = Februar, 3 = März usw.

Die hellgrüne Farbe repräsentiert die Zeit des Aussäens im Haus, in einem warmen Gewächshaus oder in einem beheizten Propagator.
Die grüne Farbe repräsentiert die Zeit des Aussäens im Freien (wenn draußen gezeigt wird, ist normalerweise auch drinnen möglich)
Die dunkelgelbe Farbe repräsentiert die Zeit, um sie unter Abdeckung zu verpflanzen (in einem Gewächshaus oder unter Vlies)
Die gelbe Farbe repräsentiert die Zeit, in der Sie sie draußen verpflanzen können
Die rote Farbe repräsentiert die Erntezeit

---------  Die Linie trennt die erste Aussaat von der zweiten Aussaat (wie Winteraussaaten).

Bitte beachten Sie; die Zeitlinie zeigt nur einen allgemeinen Überblick, der Text oder Blog enthält wichtige Informationen darüber, wo Sie anfangen sollten, z. B. drinnen oder draußen und auch Dinge wie die Frosthärte!

X

Le calendrier de semis

Ce n'est pas tous les jours que vous trouvez une barre de recherche où vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir pour commencer à cultiver (une liste en expansion constante) de tous les légumes et fleurs. Comment cela fonctionne-t-il, que rechercher et comment l'utiliser à votre avantage ?

Note importante : Le jardinage est un métier flexible, il y a plusieurs chemins qui mènent au même résultat. Nous avons essayé de partager nos connaissances et recommandations de croissance, si vous faites différemment, s'il vous plaît, faites-le !

Comment commencer :

Tout ce que vous avez à faire est de rechercher ce que vous souhaitez cultiver dans la barre de recherche, appuyez sur Entrée et les résultats seront affichés ! Vous pouvez également obtenir une suggestion aléatoire en appuyant sur "essayer quelque chose de nouveau".

Que pouvez-vous semer dès maintenant ?

Curieux de savoir ce que vous pouvez semer aujourd'hui ? Appuyez sur le bouton "Que puis-je semer aujourd'hui ?" et cliquez sur le légume que vous voulez cultiver.

Que suis-je en train de regarder ?

Je sais ce que vous pensez, c'est génial, mais comment lire ce que vous voyez ? Laissez-moi tout expliquer !

Icône de température de germination

Temp. de germination

21˚C / 27˚C / 35˚C

Ici vous trouverez des informations sur les températures de germination minimales, optimales et maximales. Affichées en conséquence.

min°C / opt°C / max°C

Icône de temps de transplantation

Temps de transplantation

2-3 mois

Combien de temps faut-il pour que votre plantule soit prête à être transplantée ? Comme cela peut dépendre de nombreuses variables telles que la température, l'humidité et le sol, nous affichons une plage.

Veuillez noter que nous n'affichons pas les temps de germination car nous préférons le temps de transplantation.

Icône de la semence à la récolte

De la semence à la récolte

110-130 jours

Le temps qu'il faut pour passer de la plantation d'une graine à profiter des fruits de votre travail (jeu de mots voulu). Comme pour les temps de transplantation et de germination, beaucoup peuvent varier, donc nous affichons une plage.

Icône d'espacement des plantes

Espacement

40 – 50cm

À quelle distance vos plantes doivent-elles être écartées ? L'espacement des plantes est affiché de deux manières.

15 - 20cm ; ce qui signifie 15 à 20cm dans toutes les directions.

5 x 30cm ; ce qui signifie 5cm entre les plantes et 30cm entre les rangs.

Icône de position

Position

Plein soleil (serre)

Où laissez-vous vos plantes ? Nous essayons de simplifier les choses en utilisant des termes comme plein soleil, mi-soleil ou ombre. Mais que signifie cela ? Plein soleil est un minimum de 6 heures de soleil direct ; la mi-ombre nécessite environ 3 à 6 heures ; l'ombre sera bien avec moins de 3 heures de soleil.

Icône de rusticité

Rusticité

Non rustique 10°C

La température minimale que votre plante peut supporter. Est-elle rustique, ou pas du tout ? Nous essayons d'inclure la température minimale qu'elle peut supporter lorsque nous l'avons.

Bien sûr, vous pouvez protéger les plantes avec un voile d'hivernage afin qu'elles puissent survivre en dessous de leurs températures de rusticité.

La chronologie

Pour vous donner un aperçu rapide des dates de semis, de transplantation et de récolte pour chaque plante, nous avons créé la chronologie. Veuillez noter ; la chronologie est basée sur un climat néerlandais. Zone 8a/8b.

Si vous cultivez dans une zone différente, vous devrez peut-être ajuster les dates pour qu'elles vous conviennent.

Si vous voulez connaître la date la plus précoce à laquelle vous pouvez commencer, regardez dans les informations générales de toutes les plantes où vous trouverez le nombre de semaines avant la dernière date de gel que vous pouvez commencer.

Pour expliquer le graphique, chaque mois est représenté par son numéro ; 1 = janvier, 2 = février, 3 = mars, etc.

La couleur vert clair représente le moment du semis à l'intérieur, dans une serre chaude ou un propagateur chauffé.
La couleur verte représente le moment du semis à l'extérieur (lorsque l'extérieur est indiqué, l'intérieur est généralement également possible)
La couleur jaune foncé représente le moment de les transplanter sous abri (dans une serre ou sous un voile d'hivernage)
La couleur jaune représente le moment où vous pouvez les transplanter à l'extérieur
La couleur rouge représente le moment de la récolte

---------  La ligne sépare le premier semis du second semis (comme les semis d'hiver).

Veuillez noter ; la chronologie montre seulement un aperçu général, le texte ou le blog contient des informations clés sur où commencer, par exemple à l'intérieur ou à l'extérieur et aussi des choses comme la rusticité !